Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Chemik

 • Kód oboru: 28-52-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Technická chemie a chemie silikátů (Kód: 28)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Odborná příprava je v jednotlivých školách zaměřena buď na vykonávání pracovních činností v chemické výrobě příslušného chemického odvětví, nebo na laboratorní činnosti v chemických laboratořích a na provozní kontrolu technologických procesů chemických výrob. V technologických zaměřeních se žáci nejprve seznámí s vlastnostmi, druhy a použitím surovin v různých odvětvích chemických výrob a s fyzikálněchemickou podstatou probíhajících dějů a procesů. Naučí se obsluhovat a kontrolovat stroje a zařízení v různých fázích výrob, dodržovat technologické postupy a vést předepsanou dokumentaci. V laboratorním zaměření si žáci nejprve osvojí principy, postupy a užití metod chemické analýzy, naučí se odebírat a upravovat vzorky k analýze, provádět měření podle návodu, zaznamenávat a zpracovávat výsledky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci, k odpovědnosti za její kvalitu, k minimalizaci negativního vlivu na pracovní a životní prostředí a k dodržování zásad BOZP.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Chemie, Fyzika

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní v oblasti chemického a farmaceutického průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru a v různých typech chemických laboratoří. Absolventi podle svého zaměření vykonávají laboratorní činnosti v chemických, biochemických, zdravotnických, potravinářských, ekologických a dalších laboratořích nebo provozní činnosti v celém procesu příslušné chemické, farmaceutické nebo zpracovatelské výroby včetně kontroly těchto výrob v laboratorním, poloprovozním a provozním měřítku. Uplatní se v povoláních chemik, chemik-laborant, gumař, plastikář, papírník, celulózař, zpracovatel papíru, koželuh a dalších. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech chemického zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf chemik

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník