Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Geodézie a katastr nemovitostí

 • Kód oboru: 36-46-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí v terénu zaměřovat potřebné hodnoty a údaje za pomoci nejmodernějších přístrojů (např. totálních stanic, GPS), naměřené údaje dále početně i graficky zpracovávat s využitím moderní výpočetní techniky a geodetického softwaru. Žáci jsou připravováni na činnosti spojené s evidencí pozemků a staveb, včetně právních vztahů k nim, na vytváření a využívání mapových děl a geografických informačních systémů. Získávají základní znalosti v oboru geodézie, fotogrammetrie, mapování, kartografie a dálkového průzkumu Země.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Matematika, Fyzika, Zeměpis

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní střední odborní pracovníci v zeměměřictví a katastru nemovitostí jak ve státní správě, tak ve sféře podnikatelské. Uplatní se v pracovních pozicích referent katastru nemovitostí, geodet, důlní měřič, kartograf, fotogrammetr, operátor geografických informačních systémů. Zeměměřickou činnost vykonávají např. ve výstavbě, provádí odborné práce v operátech katastru nemovitostí, své uplatnění nachází také při tvorbě, obnově a vydávání kartografických děl a v dálkovém průzkumu Země. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon vázané živnosti a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách, např. v oboru odhadcovství, a na vysokých školách stavebního zaměření.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf geodezie a katastr nemovitosti

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník