Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Kamenosochařství (Prostorový design a sochařství)

 • Kód oboru: 82-41-M/16
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor Prostorový design a sochařství je koncipován pro budoucí sochaře, štukatéry a umělecké kameníky. Zaměřuje se vedle klasické a reprodukční kamenosochařské práce také na tvorbu uplatnitelnou v oblastech užitého umění, jako je např. reklamní, dekorativní nebo funerální plastika a další prostorová tvorba.

Odborná příprava je orientována převážně prakticky. Žáci se naučí využívat tradiční i nové technologické postupy a techniky, rozeznávat a správně volit vhodné materiály, používat odpovídající zařízení, stroje, nástroje a pomůcky. Zpočátku se věnují především rozvíjení dovedností v kresbě a modelování a orientaci ve výtvarných technikách, souvisejících s oborem – např. ve výrobě forem, odlévání, štukatérství a patinování. Postupně také získávají uměleckořemeslné dovednosti v kamenosochařských a reprodukčních technikách potřebných pro realizaci kamenných prvků pro interiér i exteriér a reprodukci kamenných objektů. Při realizačních činnostech jsou vedeni k pochopení výtvarného záměru příslušného produktu a důležitosti estetického vyznění zhotoveného výrobku. Využívají při tom znalosti z dějin výtvarného umění a daného uměleckého řemesla i získané základní výtvarné dovednosti a vědomosti. Součástí výuky je také využití moderních technologií v kamenosochařské praxi, jako je digitální fotografie a práce ve 3D modelovacích programech, které slouží jednak jako prostředky vizualizace (prezentace) a zároveň jako pomocné techniky při kamenosochařské práci. Součástí studia je i výuka písma, orientovaná na jeho využití v kamenosochařství (např. pamětní desky, plakety apod.). Ve vyšších ročnících studenti řeší náročnější samostatné výtvarné úkoly, simulující profesionální praxi – např. sochařský portrét, plaketu, dekorativní stěnu, reliéf, zahradní plastiku apod. Teoretickou základnou studia je výuka technologie a dějin výtvarné kultury.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Výtvarná výchova, Dějepis, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni na základě získané odborné profilace uplatnit se v širokém spektru náročných uměleckořemeslných kamenosochařských. Absolventi se uplatní zejména v oblasti realizace kamenosochařských objektů a kamenných prvků pro exteriér a interiér. Odpovídající činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně (vlastní živnost), nebo v dílnách firem zabývajících se příslušnou oblastí uměleckořemeslné tvorby a výroby (kamenické a štukatérské firmy, stavební firmy specializované na obnovu památek, případně reklamní agentury).

Absolvování školy také otevírá žákům možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách především v umělecky nebo pedagogicky zaměřených oborech, případně v oborech zaměřených na teorii umění.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník