Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Kamnář

 • Kód oboru: 36-67-H/02
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět základní kamnářské práce související s lokálními topidly na tuhá paliva, tj. volit, používat a udržovat nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky; volit materiál a výrobky; navrhovat, stavět, opravovat, udržovat a čistit, individuálně stavěná kachlová kamna, sporáky a krby; montovat stavebnicová topidla, instalovat průmyslově vyráběná topidla; topit v topidlech; připojovat topidla na komín; dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb a individuálních topidel na tuhá paliva, zhotovovat a číst jednoduché výkresy a náčrty topidel; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání kamnář při výkonu odborných kamnářských prací v kamnářských firmách při navrhování, stavbě, opravách, údržbě a čištění individuálních topidel, montáži stavebnicových topidel a instalaci průmyslově vyráběných topidel na tuhá paliva a připojování topidel na komín. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti kamnářství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem k získání maturity v oborech stavebního zaměření.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf kamnar

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník