Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Knihařské práce

 • Kód oboru: 34-57-E/01
 • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (Kód: 34)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci získají všeobecný přehled o knižní produkci, strojích a zařízeních používaných v knihařské výrobě i odborné vědomosti o ruční vazbě. Naučí se používat vhodné pracovní pomůcky a nástroje pro konkrétní pracovní postupy, vhodně volit jednotlivé druhy knihařských materiálů, respektovat předepsané způsoby skladování a manipulace s materiálem, osvojí si technologické postupy zhotovení knižních vazeb i ostatních výrobků v knihařském oboru, naučí se dodržovat technologickou kázeň a parametry jednotlivých výrobků. Žáci získají také přiměřené znalosti z dějin umění a znalosti vztahující se k vývoji knižní vazby.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru knihařské práce se uplatní jako dělníci v knihařských a kartonážnických provozech, kde jsou schopni vykonávat samostatně jednoduché pracovní činnosti a složitější pracovní postupy pod dohledem. Pod vedením a dohledem mohou také v tiskárnách vykonávat jednoduché pomocné práce. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf kniharske prace

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník