Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Modelářství a návrhářství oděvů

 • Kód oboru: 82-41- M/07
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (vez vyučení)
 • Skupina oboru: Umění a užitné umění (Kód: 82)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), v nichž tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si základy písma a zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu, ovládnou postupy konstrukce, tvarování a modelování oděvů včetně navrhování netradičních modelových úprav a způsoby zpracování technické dokumentace. Tyto výtvarné a technické dovednosti využívají při samostatné tvorbě výtvarných návrhů náročných a originálních oděvních modelů, historických nebo scénických
kostýmů a módních doplňků. Při tom aplikují získané teoretické vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj oděvní tvorby a módních trendů v oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné návrhy pak realizují v odborných dílnách. K tomu si osvojí potřebné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat, správně volit a kombinovat vhodné materiály a používat příslušné stroje, nástroje a pomůcky. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání
talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v oblasti oděvní tvorby zaměřené na design a realizaci zejména náročných a originálních oděvních modelů, historických a scénických kostýmů pro televizi, film, divadlo apod. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v módních ateliérech a dílnách příslušných institucí. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník