Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Pokrývač

 • Kód oboru: 36-69-H/01
 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
 • Výstupní certifikát: výuční list

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí provádět pokrývačské práce na sklonitých střechách, tj. volit, používat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky; volit a používat materiály a výrobky, dopravit je na místo zpracování a připravit před zpracováním; volit technologický a pracovní postup pokrývačských prací; zhotovovat podklad pod krytiny; montovat, opravovat a udržovat skládané střešní krytiny z různých materiálů; provádět dočasné pokrývání střech; rozebírat a třídit skládané krytiny pro další použití; posoudit optimální pracovní podmínky pro pokrývačské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.; dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Součástí přípravy je osvojení průpravných činností, tj. číst technickou dokumentaci pozemních staveb, číst a zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty pokrývačských konstrukcí; provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálů a orientovat se v cenových záležitostech oboru; pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména v oblasti získávání odborných informací; znát vliv činností v oboru na životní prostředí a nakládat s odpady v souladu s platnými předpisy.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání pokrývač při výkonu odborných prací v pokrývačských a stavebních firmách při montáži, údržbě a opravách skládaných krytin. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon řemeslné živnosti pokrývačství a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech stavebního zaměření.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf pokryvac

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník