Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Umělecko řemeslné zpracování dřeva

 • Kód oboru: 82-51-L/02
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci získají ucelený přehled o historickém vývoji výtvarné kultury a příslušného uměleckého řemesla a osvojí si základní výtvarné vyjadřovací techniky. Pro vlastní vytváření uměleckořemeslných výrobků se naučí ovládat tradiční technologické postupy a techniky, získají znalosti o konstruování výrobků, zhotovení technické dokumentace a přípravě výroby daných výrobků. Naučí se ručně opracovávat a strojně obrábět dřevo a zpracovávat další příslušné materiály, včetně použití jednotlivých druhů nářadí, nástrojů, strojů a zařízení, vytvářet konstrukční spoje, provádět povrchové úpravy výrobků, provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací. Odborná příprava probíhá ve třech zaměřeních, tj. v zaměření práce truhlářské, v zaměření práce řezbářské a v zaměření práce čalounické a dekoratérské. Žáci se naučí zhotovovat příslušné rukodělné výrobky a práce, tj. v zaměření práce truhlářské např.: dobový nábytek včetně historických prvků a spojů, zdobných technik, zhotovení intarzií; v zaměření práce řezbářské např.: předměty ornamentální, slohové a dekorativní dřevořezby, zdobné součásti nábytku a interiéru, sochařské reprodukce, intarzie; v zaměření práce čalounické a dekoratérské např.: čalounické výrobky a dekoratérské práce, čalounění jednoduchých a složitých dobových výrobků, kopie dobových prací. V zastoupení zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Výtvarná výchova, Fyzika, Chemie

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru se uplatní především v jednom z těchto povolání: umělecký truhlář, umělecký řezbář nebo umělecký čalouník a dekoratér. Pro příslušné povolání jsou absolventi připraveni rukodělně zhotovovat náročnější truhlářské výrobky nebo užitkové a dekorativní předměty ze dřeva nebo realizovat čalounické a dekoratérské práce podle návrhů nebo jako repliky původních slohových prací. Dále se uplatní při provádění opravy a obnovy uměleckořemeslných předmětů a prací. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo ve firmách zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu. Absolventi se rovněž mohou uplatnit jako technicko-hospodářští pracovníci. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Například pokračují ve studiu v uměleckých oborech, pedagogických, příp. teorie umění nebo v oborech zpracování dřeva.

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník