Střední školy

Studium technických a řemeslných oborů
v Plzeňském kraji

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

 • Kód oboru: 82-51-L/04
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Odborná příprava je orientována převážně prakticky. Žáci získají širokou škálu uměleckořemeslných dovedností potřebných buď pro realizaci kamenných prvků pro interiér i exteriér a reprodukci kamenných objektů, nebo realizaci náročných předmětů užitkové a dekorativní keramiky v požadované kvalitě. Naučí se využívat tradiční i nové technologické postupy a techniky, rozeznávat a správně volit vhodné materiály, používat odpovídající zařízení, stroje, nástroje a pomůcky. Při realizačních činnostech jsou vedeni k pochopení výtvarného záměru příslušného produktu a důležitosti estetického vyznění zhotoveného výrobku. Využívají při tom znalosti z dějin výtvarného umění a daného uměleckého řemesla i získané základní výtvarné dovednosti a vědomosti. Důraz je kladen na pečlivou a přesnou práci a odpovědnost za její kvalitu. Žáci běžně využívají informační technologie a pracují s příslušným programovým vybavením. Odborná příprava se ve školách zaměřuje na kamenosochařské práce nebo na keramické práce. V zastoupení možných zaměření/profilací odborné přípravy se jednotlivé školy liší. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

Výtvarná výchova, Dějepis, Praktické činnosti

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni na základě získané odborné profilace uplatnit se v širokém spektru náročných uměleckořemeslných kamenosochařských nebo keramických činností. Konkrétní oblast jejich uplatnění vyplývá z absolvovaného zaměření/profilace. Absolventi se zaměřením na kamenosochařské práce se uplatní zejména v oblasti realizace kamenosochařských objektů a kamenných prvků pro exteriér a interiér. Absolventi se zaměřením na keramické práce se uplatní zejména jako realizátoři náročných výrobků užité a dekorativní keramiky. Odpovídající činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách firem zabývajících se příslušnou oblastí uměleckořemeslné tvorby a výroby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, především v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických, příp. teorie umění.

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Knihařské práce
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník